ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Iskolai díjak

Iskolai díjak

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským , Školská 7, Veľký Kýr vyberá poplatky v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, zákonom NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám , v súvislosti s jej činnosťou, ktoré škola poskytuje.

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne školy, alebo priamo na príjmový účet školy alebo školskej jedálne.                

 

Poplatky ŠJ

Stravné od 1.9.2011

Žiaci  1.-4.roč.

0,88 €

Žiaci  5.-9.roč.

0,95 €

Zamestnanci

0,98 €
( 0,07 € SF)

Cudzí stravníci

2,08 €

Dôchodcovia

1,45 €
( 0,63 € OcÚ)

1,05 €
(desiata 0,24 € , obed 0,60 € , olovrant 0,21 €)

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca mesačne k 15. dňu v kalendárnom mesiaci šekom, alebo bankovým prevodom na účet ŠJ 1639358358/0200.

 

Poplatky MŠ

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje  zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Mesačný poplatok na dieťa je 10 eur.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

 

Poplatky ZR

Ročný členský príspevok navrhujú a odsúhlasujú členovia  Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ s VJS a M Veľký Kýr  v súlade so Stanovami združenia . Výška príspevku na školský rok 2011/2012 bola odsúhlasená na plenárnom stretnutí rodičov dňa 5.10.2011 vo výške 10 eur .

Ak sú v škole súčasne traja súrodenci, najstaršie dieťa platí zápisné iba polovicu sumy, tj. 5 eur

Na  základe dohody rodičia detí uhradia poplatok do 30.11.2011.

Poplatok zákonný zástupcovia detí uhrádzajú do pokladne ZR.

 

Poplatky ŠKD

Poplatok za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí je 3,30 eur na mesiac.

Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Príspevokna úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci v hotovosti do rúk vychovávateľa. Príspevok  sa odvádza zriaďovateľovi.

 

Kontakt

035/6593133
035/6507230

Riaditeľ ZŠ

0911/010163

035/6593031

Jedáleň

035/6593110

Administratíva

035/6507231

 Email: zskyr@zskyr.edu.sk


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.