ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Iskolai személyzet

Iskolai személyzet

Iskolaigazgató: Mgr. Kristián Kováč

Iskolaigazgató helyettes: Mgr. Monika Gergelyová

Pedagógiai alkalmazottak:

Ssz.

Név

Approbáció

Osztálybeosztás

1.

PaedDr. Kristína Svrčeková

tanárnő 1.st.ZŠ

I.A

2.

Mgr. Dagmar Smutná

tanárnő 1.st.ZŠ

II.A

3.

PaedDr. Katarína Pašková

tanárnő 1.st.ZŠ

III.A

4.

Mgr. Mária Bacigálová

tanárnő 1.st.ZŠ

IV.A

5.

Mgr. Silvia Szabóová

tanárnő1.st.ZŠ

I.B+III.B

6.

Mgr. Edita Szárazová             

tanárnő 1.st.ZŠ

IV.B

7.

Mgr. Martina Godányiová

tanárnő. II.st. - ANJ-ESV

V.A

8.

PaedDr. Silvia Ribyová

tanárnő.II.st. - MAT-BIO

VI.A

9.

Mgr. Tímea Čermanová          

tanárnő. II. st. SJL-Fil.

VII.A

10.

RNDr. Jozef Száraz, CSc.

tanár.II.st. M-Des.geo        

VIII.A

11.

PhDr. Tatiana Tóthová

tanárnő SJL-DEJ

IX.A

12.

Mgr. Adrienn Domonkosová

tanárnő MJL-MAT, Náb. vých. 

V.B

13.

PaedDr. Ladislav Szabó

tanár II.st.MJL- HUV                                     

VI.B+VII.B

14.

Mgr. Štefan Vereš

tanár.II.st.MAT-FYZ 

VIII.B

15.

Ing. Sylvia Hodová

organická chémia

IX.B

Beztriedni vyučujúci:

 16.

Mgr. Martina Prelovská

tanárnő NEJ-RUS

17.

Mgr. Mária Szokolová

tanárnő II.st. ZEM-TEV

18.

Mgr. Jozef Kazán

tanár II.st.DEJ-HUV   

19.

Mgr. Hana Bolchová

tanár ANJ-HUV

Vychovávateľky:

20.

Magdaléna Gulbišová                  

ped-vychovávateľstvo

21.

Margita Kecskeméthyová

ped-vychovávateľstvo

Pedagogický asistent:

21.

Margita Kecskeméthyová

Pedagogický asistent

Prevádzkoví zamestnanci:

1. 

Alica Gubóová

ekonom. pracovníčka pre účtov. a PAM

2.

Ján Mihalik            

školník,kurič /čiast.úväzok/   

3.

Rozália Szárazová 

upratovačka

4.

Blanka Prešinská

upratovačka

5.

Lýdia Malá

hospodárka / na čiast. úväzok/

Pracovníčky ŠJ:

1. 

Edita Verešová                   

vedúca školskej jedálne 

2.

Terézia Szőkeová          

kuchárka

3.

Rozália Danóciová             

pracovníčka  v prevádzke                    

4.

Gizela Vajdová

pracovníčka  v prevádzke                    

5.

Ružena Dragúňová

pracovníčka  v prevádzke                    

Spolu: 23 pedag. pracovníkov a 10 prevádz. pracovníkov

Ďalšie vnútroškolské funkcie:

1.

 

Mgr. Martina Godányiová

výchovná poradkyňa

koordinátorka pre Výchovu k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                               

3.

Mgr. Kristián Kováč

zástupca zamestnancov BOZP,PO

5.

Ing. Sylvia Hodová

koordinátorka  pre environmentálnu  výchovu , Zelená škola

6.

PaedDr. Silvia Ribyová

koordinátorka  protidrogovej prevencie 

7.

Mgr. Tímea Čermanová

Mgr. Edita Szárazová

koordinátorka Zdravie v školách                                                  

8.

Mgr. Mária Szokolová

koordinátorka voľného času, písanie zápisníc z porád

9.

RNDr. Jozef Száraz, CSc.

správca počítačovej siete a učebne

Metodické orgány:

MZ I. stupeň + ŠKD

Vedúca MZ

Mgr. D. Smutná

 

členovia

PaedDr. K. Svrčeková, PaedDr. K. Pašková, Mgr. M. Bacigálová, Mgr. S. Szabóová, Mgr. E. Szárazová, PaedDr. S. Ribyová, M. Kecskeméthyová, M. Gulbišová, Mgr. M. Gergelyová, Mgr. M. Godányiová, Mgr. H.Bolchová, Mgr. A.Domonkosová

PK pre prírodovedné  a spoločensko-vedné predmety

 

Vedúci PK

PaedDr. S. Ribyová

členovia

Mgr. M. Szokolová, Mgr. J. Kazán, Mgr. Š. Vereš, RNDr. J. Száraz, CSc., Ing. S. Hodová, PhDr. T. Tóthová

PK pre  jazyky

Vedúca PK

Mgr. M. Godányiová                 

 

členovia

Mgr. T. Čermanová, PaedDr. L. Szabó, PhDr. T. Tóthová, Mgr. H. Bolchová, Mgr. M. Prelovská, Mgr. M. Bacigálová

Vedúca sekcie TU avýchovné predmety

Vedúca PK

Mgr.Mária Szokolová

 

členovia

Mgr. T.Čermanová, Mgr. Š. Vereš, PhDr. T. Tóthová, Ing. S. Hodová, PaedDr. L. Szabó, RNDr. J. Száraz, Csc., Mgr. J. Kazán, Mgr. M. Gergelyová, Mgr.K.Kováč, PaedDr. K. Svrčeková, PaedDr. K. Pašková, Mgr. D. Smutná, Mgr. M. Godányiová, PaedDr. S. Ribyová,  Mgr. A. Domonkosová, Mgr. M. Bacigálová, Mgr. Ed. Szárazová

 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.