ZŠ a MŠ Veľký Kýr : zápis detí do materskej školy

26.02.2015

Materská škola vo Veľkom Kýre oznamuje rodičom, že v dňoch 10. a 11. marca 2015 od 10.00 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2015/2016. K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu, zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

MATERSKÁ ŠKOLA VO VEĽKOM KÝRE:

Pracuje ako: Škola rodinného typu podporujúca zdravie, ľudové tradície, umenie, folklór, vzťah k životnému prostrediu, k svojmu regiónu, kultúrnemu dedičstvu, mravnosť a morálku.

Ponúka: Krúžok anglického jazyka (deti predškolského veku), výtvarný krúžok, literárno – dramatický krúžok, hudobno – pohybový krúžok a tanečný krúžok.

Materská škola má: Kvalifikovaný kolektív pedagogických zamestnancov. Pokojné a podnetné prostredie pre výchovno – vzdelávaciu činnosť, vlastnú školskú jedáleň s výdajňou, vlastnú vybavenú telocvičňu, vybavený školský dvor.

Organizuje: Rôzne podujatia, oslavy, vzdelávania, hudobné koncerty, športové aktivity, výstavky výtvarných prác atď.

Projekty: Zelená škola, Bezpečnosť pre predškoláka, Zdravá škola, Regionálna výchova, Enviromentálna výchova v MŠ, Mediálna výchova – vydávanie časopisu „ÚSMEV – MOSOLY“, Digitálne technológie.

Prijíma prednostne: Deti na predprimárne vzdelávanie / 5-6 ročné/, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti vo veku od 3 rokov.

Spolupracuje: So Základnou školou, Školskou jedálňou, s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – logopedičkou, s Obecným úradom, s Obecnou knižnicou, miestnymi organizáciami a podnikateľmi, s rodičmi, so Súkromnou základnou umeleckou školou TRALAŠKOLA – Nitra.

Mamičky s malými deťmi môžu priamo navštíviť naše zariadenie.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.