ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Výstavba novej školskej budovy

Výstavba novej školskej budovy

So zavedením 9-ročnej povinnej školskej dochádzky nastali obrovské problémy s umiestnením žiakov. V tomto období mala škola k dispozícii nasledovné priestory:

  1. 4 učebne v hlavnej budove (stav vyhovujúci)
  2. 2 učebne v starej škole (stav nevyhovujúci)
  3. 3 učebne v Malom Kýre (vyhovujúce priestory)
  4. 1 učebňa na Hlavnej ulici (pomerne dobrý stav)
  5. 1 učebňa v šatni kultúrneho domu (nevyhovujúci stav)

To znamenalo, že škola mala k dispozícií 11 učební, v ktorých sa mohlo nerušene vyučovať. Tieto triedy nestačili, bolo potrebných 20 - 22 tried. Znamenalo to, že sa muselo zaviesť striedavé vyučovanie. Hodiny pracovného vyučovania v ročníkoch 5 - 9 sa vyučovali v bývalej dielni holiča. Bolo to nevyhovujúce pre žiakov i pre pedagogických pracovníkov. Z týchto dôvodov bola výstavba školských priestorov veľmi potrebná.

Vďaka pochopeniu funkcionárov Šurianskeho okresu plán výstavby školy sa schválil. Žiaľ, okres Šurany bol zrušený a obec pripadla do okresu Nové Zámky. Nastala nová situácia, keďže funkcionári nového okresu neboli dostatočne informovaní o celkovom stave školských priestorov v obci. Až vďaka pochopeniu pána Papáčeka, vedúceho odboru školstva na ONV, ako i pani Forgácsovej, predsedníčky školskej komisie pri ONV v Nových Zámkoch, sa podarilo výstavbu školských priestorov naplánovať.

S podporou Dr. Králika z plánovacieho odboru ONV, pána Švajdu z odboru výstavby a pána Tótha z finančného odboru sa podarilo schváliť plán výstavby školy. Žiadali vytýčiť tri lokality v obci vhodné pre výstavbu a zabezpečiť organizovanie brigádnických prác. Miestni funkcionári na čele s riaditeľom školy pánom Vojtechom Szárazom navrhli tri lokality:

  1. Priestory mimo obce smerom na Cetínsku ulicu
  2. Priestory na Opátskej ulici, kde je teraz budova materskej školy
  3. Záhrady medzi Hlavnou, Mlynskou a Cetínskou ulicou

Najvyhovujúcejšie priestory boli v záhradách ulíc Hlavnej, Mlynskej a Cetínskej. Medzitým sa intenzívne pracovalo na projekčných prácach, ako i na vyvlastňovacích prácach pozemkov, kde sa mala stavať škola. Rozhodnutím vyšších orgánov boli projekčné práce rýchle dokončené a od majiteľov boli pozemky vykúpené.

Príjazdovú cestu k stavbe sa podarilo brigádnicky upraviť tak, že na stavbu mohli prichádzať i ťažšie stroje a nákladné autá. Do tejto práce sa zapojili obyvatelia, najmä žiaci vyšších ročníkov pod vedením svojich učiteľov. Ako prvá sa vykopala studňa, aby bol dostatok vody na betónovanie.

Výstavbou školy boli poverené Pozemné stavby Nitra závod v Nových Zámkoch Stavebné náklady boli 4 mil. 200 tisíc Kčs. Treba poznamenať, že základy školských budov sú z betónu a do hĺbky 120 cm.

Vzhľadom na to, že chladné zimné počasie trvalo do jari, bola zem zamrznutá až do hĺbky 40 cm, práce sa mohli začať až 26. marca v roku 1964. Prvá sa začala stavať školská štvorbytovka. Až neskoršie, keď sa oteplilo, začalo sa s pozemnými prácami na pavilónoch A a B. Pri pozemných prácach veľmi pomáhali miestni obyvatelia.

Slávnostné položenie základného kameňa bolo 3. apríla 1964. Prítomní boli obyvatelia obce, žiaci školy a zástupcovia okresu. Slávnostný prejav mal Michal Sládiček, predseda Miestneho národného výboru. Tajomník MNV František Bolfa privítal hostí a obyvateľov obce. Vo svojom prejave zdôraznil nutnosť výstavby školských budov a zároveň poďakoval okresným funkcionárom a občanom, ktorí sa pričinili o začiatok výstavby školských budov.

Po týchto prejavoch sa ujal slova riaditeľ školy Vojtech Száraz, ktorý srdečne pozdravil okresných funkcionárov, najmä pani Šípošovú, vedúcu OŠ pri ONV. Pán Vajda, poslanec SNR, vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť výchovy mladej generácie. Vyjadril tiež nádej, že naša mládež v nových a vyhovujúcich podmienkach bude mať ideálne podmienky na dosiahnutie dobrých výsledkov. Po slávnostných prejavoch žiaci školy predniesli kultúrny program.

Základný kameň položil pán Švajda, vedúci odboru výstavby ONV v Nových Zámkoch. Do fľaše vložili doklady, ktoré prečítal predseda MNV pán Sládeček. Zapečatená fľaša bola vložená do základov západnej časti pavilónu A.

Po týchto aktoch sa prikročilo k prácam na všetkých školských budovách. Výstavbu múrov riadil miestny murár Árpád Malý so svojou skupinou (8 murárov a 3 pomocní robotníci).

Za pomoc sa treba poďakovať rodičom, ktorí pod vedením predsedu ZRPŠ L. Száraza pomáhali brigádnicky. Aj stavbárom, ktorí sa snažili dodržať harmonogram výstavby.

V tom čase riaditeľ školy so zástupcom pánom Kováčikom sa starali o zabezpečenie nábytku do učební a kabinetov.

Po roku a pol nastal čas na odovzdanie školských priestorov do užívania. Stalo sa to 29. augusta 1965.

Oslava sa konala za prítomnosti poslanca SNR pána Vajdu. Z odboru školstva ONV boli prítomní: pán Šáfi, pán Polák pani Forgácsová. Slávnosť otvoril pán František Szőke, predseda MNV. Po ňom po slovensky a po maďarsky privítal prítomných tajomník MNV pán Jozef Fray. Poďakoval občanom obce, ktorí sa zapojili do pomocných prác pri stavbe školských budov a príjazdovej cesty. Po ňom vystúpil riaditeľ školy pán Vojtech Száraz, ktorý poďakoval robotníkom, obyvateľom obce a žiakom školy. Poďakoval sa i ženám - matkám, ktoré pomáhali pri čistení učební, kabinetov a chodieb. Z okresných funkcionárov vystúpil pán Šáfi, predseda školskej komisie pri ONV, po maďarsky a po slovensky poďakoval miestnym občanom.

Nasledovalo kultúrne vystúpenie žiakov školy, tance básne v maďarskom a slovenskom jazyku. Pásku prestrihol poslanec SNR pán Vajda. Otvorili sa brány učební a kabinetov pre verejnosť. Oslavy trvali do neskorých hodín, hrala miestna džezová skupina.

Brány školských budov sa pre žiakov otvorili 1. 9. 1965. Žiaci boli zadelení do jednotlivých ročníkov a tried. Ročníky 1 - 4 boli zadelené do pavilónu A a ročníky 5 - 9 do pavilónu B. Triedy so slovenským vyučovacím jazykom dostali označenia A, B a triedy s maďarským vyučovacím jazykom písmená C, D.

Krátko po odovzdaní učebných priestorov školy bol riaditeľ školy Vojtech Száraz poverený funkciou okresného školského inšpektora na Odbore školstva pri ONV v Nových Zámkoch. Funkciu riaditeľa školy prevzal pán Vojtech Kováčik, ktorý úspešne pokračoval v dokončovacích prácach, najmä telocvične, školských dielní, učiteľskej bytovky. Po jeho odchode do politickej funkcie vedenie školy prevzal pán Štefan Peternai, dokončil posledné práce, ako bolo napríklad vybudovanie športových ihrísk, ohradenie školských priestorov, výsadba zelene a podobne.

Bývalé školské budovy zostali po odchode žiakov prázdne. Podľa rozhodnutia vedenia obce boli obsadené, respektíve likvidované nasledovne:

  1. Hlavná školská budova (poschodová) bola prispôsobená na účely obecného úradu MNV
  2. Školská budova v Malom Kýre bola po rekonštrukcii prispôsobená na účely materskej školy.

Ostatné školské budovy boli asanované a na ich mieste teraz stojí nový kultúrny dom.

Pri tejto príležitosti treba vysloviť poďakovanie všetkým zainteresovaným za včasné ukončenie výstavby školských priestorov. V obci vytvorili výborné podmienky na výchovu mladej generácie.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.