ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Rada školy

Rada školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr - Nagykér bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Členovia rady školy na školský rok 2016/2017:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Gizela Kevélyová

predseda

delegovaný za zriaďovateľa

2.

Mgr. Martina Godanyiová

podpredseda

za pedagogických zamestnancov ZŠ

3.

Bc. Andrea Lőrincová

zapisovateľka

za pedagogických zamestnancov MŠ

4.

Ing.Silvia Cilling

 

za rodičov ZŠ

5.

Gabriela Szusztorová

 

za rodičov ZŠ

6.

Csilla Pekarová

 

za rodičov ZŠ

7.

Terézia Szőkeová

 

za nepedagogických zamestnancov

8.

Zita Balážiová

 

za rodičov v MŠ

9.

Ing.Andrea Gyepes

 

delegovaný za zriaďovateľa

10.

Ing.Ladislav Dojčán

 

delegovaný za zriaďovateľa

11.

Mgr.Róbert Szabó

 

delegovaný za zriaďovateľa

 

Stručná informácia o činnosti rady školy :

Rada školy sa schádza  podľa plánu RŠ štvrťročne a podľa potreby. Svoju činnosť riadi v súlade so Štatútom  Rady školy. Plní funkciu kontroly práce vedúcich zamestnancov ZŠ s MŠ- Alapiskola és Óvoda vo Veľkom Kýre. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania  v ZŠ s MŠ- Alapiskola és Óvoda. 

Vyjadrovala sa:

  • k rozpočtu ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda
  • k prehľade o počte tried, k úväzku učiteľov a počet hodín       
  • k návrhu učebných plánov, ku školskému vzdelávaciemu programu

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa  vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej správy a orgánov obce z pohľadu školskej problematiky.

Z každého zasadnutia RŠ je vyhotovená zápisnica s menným zoznamom prítomných členov. 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.