ZŠ a MŠ Veľký Kýr : História školy a výučby

História školy a výučby

Vo Veľkom Kýre bol akýsi druh vzdelávania a výchovy detí vykonávaný od čias postavenia prvého kostola na fare, a to aktuálne pôsobiacim farárom. Táto výučba však spĺňala skôr kritériá akejsi náboženskej výchovy ľudu, ako školskej výučby v súčasnom ponímaní.

Prelomom v oblasti vzdelávania bol rok 1812, kedy bola v našej obci zavedená stála školská výučba v jedinej učebni. V škole učil kantorský učiteľ, ktorý bol aj kostolným organistom. Dochádzka nebola povinná a vyučovanie prebiehalo zväčša v zime. Deti sa tu učili už aj písať a čítať.

Po zavedení povinnej školskej dochádzky pochádzajú prvé záznamy z roku 1877.  Podľa týchto záznamov existovala vo Veľkom Kýre rímskokatolícka cirkevná škola riadená školskou radou. Podľa záznamu zo 6. septembra 1877 mala školská rada 6 členov z Veľkého Kýra a 2 členov z Malého Kýra. Predsedom bol farár, podpredsedom svetský človek, najčastejšie notár obce, zapisovateľom kantorský učiteľ, ktorý vykonával aj funkciu riaditeľa školy, hlavného a pomocného správcu volili spomedzi občanov obce. Úlohou správcu bola údržba školy a učiteľského bytu, a zabezpečenie potrebných financií, materiálov a pracovnej sily.  Zloženie vtedajšej školskej rady:  Jenő Szilágyi, farár, predseda; Mikuláš Polyák, podpredseda, notár; František Zórád, kantorský učiteľ, zapisovateľ; Ľudovít Kántor, hlavný správca; Ľudovít Gajdosík, pomocný správca. Členovia: Pavol Polyák, Ľudovít Kántor ml., Štefan Csebík, František Száraz, Jozef Száraz, Jozef Kántor, Andrej Zórád.

Budova školy a byt kantorského učiteľa sa nachádzali na jednom mieste, na cirkevnom pozemku. Škola so slamenou strechou pozostávala z dvoch priestranných tried.  Táto budova stála na mieste dnešného kultúrneho domu až do roku 1980. Ku škole patril aj priestor na cvičenie a sadenica. Školský rok sa začínal prvého októbra a trval osem mesiacov. Školu navštevovalo 208 žiakov, ale v čase poľnohospodárskych prác chýbalo aj 30 - 40 detí, keďže sa na týchto prácach podieľali už od útleho veku. Medzi učebné predmety patrili: písanie, čítanie, počítanie, náboženstvo, kreslenie, záhradkárstvo, ženské domáce práce. Vyučovanie vykonával kantorský učiteľ a jeden pomocný učiteľ.

Po vzniku Československa 5. novembra 1919 zaviedli povinnú výučbu slovenského jazyka v rozsahu 6 vyučovacích hodín týždenne, zakázali používanie národnej vlajky, erbu a nástennej mapy, názov školy premaľovali. Školská rada nesúhlasila s týmito opatreniami.  V roku 1921 mala škola 484 žiakov a bola rozšírená o dve triedy.

V roku 1927 boli v Malom Kýre postavené ďalšie dve triedy, z ktorých v jednej bola zavedená výučba v slovenskom jazyku, ktorú navštevovali predovšetkým deti služobníctva z cudziny tamojšieho panstva.V roku 1932 bol otvorený aj 8. ročník školy. V tom čase mala 462 žiakov a bola postavená aj poschodová budova. V roku 1939 sa zmenil názov obce, a v súlade s tým aj názov školy na Rímskokatolícku ľudovú školu vo Veľkom Kýre.

V rokoch 1945-46 bolo vyučovanie kvôli vojnovým udalostiam a prenasledovaniu Maďarov pozastavené, maďarskí pedagógovia sa roztrúsili. Poschodová škola v roku 1947 zhorela, v dedine sa vyučovalo iba v slovenskom jazyku, školu navštevovalo 269 žiakov. Po komunistickom prevrate v roku 1948 boli v roku 1950 otvorené maďarské ročníky.

Najoduševnenejší pedagógovia dediny považovali za svoju srdcovú záležitosť okrem školskej výučby vždy aj výchovu ľudu, organizovali spoločenský a kultúrny život obce. V roku 1936 iniciovali výstavbu kultúrneho domu, viedli divadelný súbor a spevácky zbor obce známy v širokom okolí, a po roku 1949 zohrávali významnú úlohu v činnosti Csemadoku. Títo pedagógovia neboli vždy náležite uznávaní, boli prenasledovaní, a práve preto si zaslúžia, aby sme ich mená spomenuli aj v našej knihe:  František Zórád, Vojtech Fray, Andrej Estéli, Štefan Major, Terézia Dejczőová, Štefan Bellus, Koloman Oberth, Vojtech Pan, Alexander Ernszt, Elemér Kopasz, Vojtech Kovácsik, Magdaléna Szibillová.

Menný zoznam veľkokýrskych učiteľov a riaditeľov

1877 - 1918 
Zorád Ferenc (kantor - učiteľ) 1872 - 1906
Karácsony Rudics Béla (bc. - pomocný učiteľ) 1883 -
Schrank Lajos 1900 -
Kocsis Emília 1900 -
Ribarik Gábor (pomocný učiteľ)  1902 - 
Schalda Rózsa  1902 - 
Matejovics Ferenc  1902 - 
Névery Ilona (Fray Béláné)  1903 - 1909 
Fray Béla (2. učiteľ.)  1905 - 1945 
Estéli András (kantor - učiteľ)  1906 - 1914 
Major István (4. učiteľ)  1908 - 1910 
Zsinkovszky Mária (Fray Béláné)  1909 - 1933 
Dejcző Teréz  1910 - 1942 
Bellus István (kantor - učiteľ)  1914 - 1931 
Szenes Kornélné  1917 - 
Klucsovszky Aranka  1917 - 
 
1918 - 1938 
Németh Magda 1918 -
Csiffári Jenő 1918 -
Martinkovics Margit (zástupca) 1927 -
Antal József 1928 -
Oberth Kálmán  1928 - 1939 
Oberthné, Bihari Jolán (pomocný učiteľ)  1928 - 
Pan Béla  1930 - 
Veres János (zastupujúci)  1930 - 
Molnár János (zastupujúci)  1930 - 
Beregszegi Mária  1930 - 
Hodinka Ernőné (dočasný účiteľ)  1930 - 
Scherk Kálmánné (dočasný účiteľ)  1930 - 
Ernszt Sándor (riaditeľ, kantor - učiteľ)  1931 - 1946 
Petrovszky Eleonóra 1932 -
Kopasz Elemér  1933 - 1940 
Száraz Katalin  1936 - 
 
1938 - 1945 
Gőg Katalin (pomocný učiteľ)  1940 - 
Ernszt Mária (pomocný učiteľ)  1941 - 1944 
Bottlík Irén  1943 - 
Takács Júlia  1945 - 
 
1945 - 1948 
Lukács Ambrus (riaditeľ)  1946 - 
Andrási László (kantor - učiteľ)  1946 - 1948 
Babják József (riateľ)  1947 - 
 
Menný zoznam riaditeľov školy:
Bebiak Jozef  1945 - 1949 
Trelaj Géza  1950 - 1956 
Száraz Béla  1956 - 1964 
Kovácsik Béla  1965 - 1966 
Peternai István  1967 - 1991 
Szibilla Magdaléna  1991 - 1999 
Mgr. Hlavatá Mária  1999 - 2002 
Mgr. Dojčanová Lýdia  2002 - 2006 
Mgr. Dojčanová Helena  2006 - 2012

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.