ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Informácie

Informácie

Budovy základnej školy, ktoré boli postavené v roku 1964 si vyžadujú inováciu a rekonštrukciu. Z toho vyplývajúc sme vo februári 2008 podali projekt na rekonštrukciu a prestavbu A pavilóna základnej školy, kde na prízemí boli naplánované priestory materskej školy. Projekt bol podaný pod názvom „Pro Viliam - rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským“. Vyhodnotenie tejto výzvy bolo v septembri 2008 a získali sme dotáciu vo výške 700.787,86€ z EU, k čomu obec potom musela zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 36.883,58 €. Potom nasledovali verejné obstarávania, ktoré boli ukončené a vyhodnotené v auguste 2009. Následne po schválení verejných obstarávaní na zabezpečenie vlastných výdavkov sme žiadalili o bankový úver vo výške 158.162,58 €. Nasledovalo spísanie ministerskej zmluvy o poskytnutí dotácie, ku ktorej došlo až 18. januára 2010. Po podpise zmluvy sa okamžite začalo s prácami.

Ešte „veľký školský projekt“ na rekonštrukciu ani nebol vyhodnotený a v dôsledku silných vetrov a dažďov na jar roku 2008 sa narušila vrchná strešná izolácia pavilóna B základnej školy. Nakoľko sme nedostali žiadnu dotáciu, problém sme museli riešiť z vlastných zdrojov. Nová strešná izolácia spolu s klampiarskymi prácami a obnovou hromozvodu činili 27.820 €. Pre zvýšenie zintenzívnenia záujmu žiakov o športovú činnosť obec v spolupráci so školou ešte v predchádzajúcom volebnom období podala projekt na vybudovanie Mini ihriska s umelým trávnikom v areáli základnej školy. Po mnohých neúspechoch v roku 2007 sme uspeli projektom u nadácie Pontis. Úspešnosťou projektu sme získali takmer 10.000 €. Obec do tejto výstavby prispela sumou 5.763,44 € z vlastných prostriedkov, aby sa výstavba mini ihriska mohla realizovať a užívať hoci aj celý deň. Po skončení vyučovania v škole možno ihrisko prenajať. Príjem z prenájmu používa ZŠ s MŠ na údržbu a rozšírenie ihriska. Ministerstvo školstva SR v roku 2009 vyhlásilo výzvu na získanie prostriedkov z EÚ fondov na nákup moderných učebných pomôcok, na modernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a na organizovanie kurzov pre žiakov a pedagógov. Pod názvom „Trampolína konkurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese“ bol obcou podaný projekt, kde sme úspešne získali NFP z ESF vo výške 79.583,15 € a zo ŠR vo výške 9.362,72 €, čo spolu činí 88.945,87 €. Spolufinancovanie obcou je vo výške 4.681,36 €. Prostriedky boli určené na nákup modernej vyučovacej techniky, vyučovacích pomôcok, na zabezpečenie v škole využívanej informačnej a komunikačnej technológie, na jazykové kurzy žiakov a pedagógov a informatiku. Tento projekt sa začal realizovať na jeseň roku 2009 a bude trvať dva školské roky, ukončí sa v roku 2011.

V roku 2009 bola pre obce vyhlásená výzva pod názvom „Elektronizácia školských knižníc“. Týmto projektom sme pre školskú knižnicu získali 3.300 €, k čomu sme z obecného rozpočtu prispeli iba 100 €.

      


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.