ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školské poplatky

Školské poplatky

Základná škola s materskou školou- Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr vyberá poplatky v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, zákonom NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám , v súvislosti s jej činnosťou, ktoré škola poskytuje.

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne školy, alebo priamo na príjmový účet  školy alebo školskej jedálne.

Poplatky ŠJ

Stravné od 1.9.2016

Žiaci  1.-4.roč.

1,01

Žiaci  5.-9.roč.

1,09

Zamestnanci

1,05

( 0,14 € SF)

Cudzí stravníci

2,55

Dôchodcovia

                                 1,92

( 0,63 € OcÚ)

1,19

   (desiata 0,28 €, obed 0,68 € ,olovrant 0,23 €)

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca mesačne k 15. dňu v kalendárnom mesiaci šekom, alebo bankovým prevodom na účet ŠJ SK26 0200 0000 0016 3935 8358.

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Kýr paušálne finančnou čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne.

Poplatky MŠ

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje  zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.                      

Mesačný poplatok na dieťa je 10 eur.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a)      má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

c)      je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)      má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e)      nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

Poplatky ZR

Ročný členský príspevok navrhujú a odsúhlasujú členovia  Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Veľký Kýr  v súlade so Stanovami združenia . Výška príspevku na školský rok 2016/17 odsúhlasená na plenárnom stretnutí rodičov  vo výške  10 eur.

Ak sú v škole súčasne traja súrodenci, najstaršie dieťa  neplatí. Na  základe dohody rodičia detí uhradia poplatok do 30.11.2016. Poplatok zákonný zástupcovia detí uhrádzajú do pokladne ZR.

Poplatky ŠKD

Poplatok za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí je 3,30 eur na mesiac. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci v hotovosti do rúk vychovávateľa. Príspevok  sa odvádza zriaďovateľovi.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.